Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Starostlivos o rastliny je síce zaväzujúca,

ale šachtí udskú dušu, čo romantickému

bývaniu pomáha taktiež. Významnou

skupinou rastlín, ktoré kvalitu bývania

vedia vylepši, sú letničky.

Na výslní popularity sa vyhrievajú aj

vaka šachtiteským firmám, ktoré svet

letničiek obohatili o nové odrody skoro

neuveritených vlastností. Okrem este-

tických kritérií sa šachtitelia zameriava-

jú i na vlastnosti rastlín, ktoré si na prvý

pohad nemusíme vždy uvedomova. Je

to napríklad ochota rastlín nasadzova

čo najväčšie množstvo kvetných pukov

alebo ich odolnos voči niektorým choro-

bám, či výkyvom počasia. Tieto vlastnos-

ti nezískavajú rastliny automaticky, stojí

za nimi obrovské množstvo času šachti-

teov, vea skúseností a často i potrebná

dávka šastia.

Od šachtiteov sa letničky dostávajú

do špecializovaných firiem, ktoré vaka

technológiám a alším dávkam skúse-

ností dokážu vypestova série identic-

kých rastlín. V plnej kvalite a najväčšej

možnej životaschopnosti sa rastliny do-

stávajú do záhradných centier, aby už

od jari mohli zdobi vaše balkóny, terasy,

závesné nádoby i výsadby na dvoroch

a v záhradách.

Naše záhradné centrá vám i tento rok

ponúknu letničky v mimoriadnom sor-

timente. Možnosti ich využitia sú ve-

mi rozmanité. Najväčší záujem letničky

vzbudzujú v súvislosti s výsadbou nádob

pre výzdobu okien, terás a balkónov.

Vysadzovanie nádob nie je zložitou zá-

ležitosou, ale aj tak sa vyplatí túto prá-

cu naplánova si aspoň trochu dopredu.

Výsadba nádob môže by uskutočnená

poda dvoch odlišných princípov. Je to

princíp bohatej pestrosti a princíp triez-

veho štýlu pravidla tón v tóne.

Povinné pravidlá zostavovania pestrých

farebných kombinácií neexistujú, preto-

že hodnotenie farebnosti je vecou indi-

viduálneho vkusu a napriek existujúcim

poučkám nemožno nikomu prikazova,

ako si má vyzdobi svoj vlastný životný

priestor.

Trochu iná situácia vzniká pre triezve

kombinovanie podobných farebných

tónov. Vemi dobre vyzerajú a sú stále

obúbenejšie napríklad kombinácie víno-

vých a fialových odtieňov, rôzne odtiene

žltých farieb, kombinácie modro-biele

alebo ružovo-fialkové. I pre priaznivcov

tohto štýlu máme potešujúce správy –

tieto letničky pre vás pripravujeme

v bohatom sortimente a bu-

deme ich ponúka

tak, aby ste

mohli jednodu-

cho tieto vzne-

šené kombi-

nácie vytvára

sami.

Možno je tro-

chu prekvapivé

sníva o farebných

letničkách v obdo-

bí, kedy sa záhrada

len pozvona prebúdza zo

zimného sna. Ale je to náš zá-

mer. Priali by sme si totiž, aby ste svoj

sen o romantickej záhrade mohli preží-

va už teraz a aby ste prípadne s predsti-

hom mohli plánova, čo oproti minulým

rokom vylepšíte či zmeníte na svojich

balkónoch, oknách a terasách.

Text a foto

Pavel Chlouba

Zahradní centra CS

profesionální zahradníci 

předjaří 2017 

www.zahradnicentra.eu