Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Zahradnická hantýrka

TEXT A FOTO

Pavel Chlouba

Kristátní a monstrózní formy

Čarověník

Hydroponie

Kořenový krček

KRISTÁTNÍ AMONSTRÓZNÍ FORMY

Při pěstování kaktusů a sukulentů se občas potkáváme s neob­

vyklými tvary, které se velmi výrazně liší od běžně pěstovaných

druhů. Na rozdíl od nich se kristátní a monstrózní formy vyzna­

čují odchylkou, která se projevuje růstovými změnami ve for­

mě zkroucených, spirálovitě stočených či nepravidelně částí

rostlin. Vznik kristátních a monstrózních forem dlouhodobě za­

městnával laickou i odbornou veřejnost. Zmnoha hypotéz vzni­

ku takto pozměněných organismů se jako nejpravděpodobnější

jeví názor, že tyto formy vznikají jako důsledek nějaké stresové

situace. Monstrózní a kristátní formy bývají často předmětem

specializovaných sbírek, jiná skupina pěstitelů je ale odsuzuje

jako nepřirozené a kýčovité.

ČAROVĚNÍK

Čarověníky jsoumetlinaté nebo hnízdovité útvary, které vznikají

náhodně na některých dřevinách, zejména stromech. V někte­

rých případech se jedná o geneticky nestálé tvary, které vznikly

následkem nemoci v rostlinném organismu. Pro zahradnictví

jsou podstatné čarověníky, které vznikly jako náhodné mutace

a jsou geneticky stabilní. Některé velmi atraktivní exempláře se

vyznačují kompaktnějším tvarem a pomalým růstem. Ve škol­

kařském značení těchto rostlin se používají zkratky WB nebo

HB. Obě tyto zkratky jsou rovnocenné, zkratka HB pochází

z německého slova „Hexenbessen“, zkratka WB je anglického

původu a znamená „witches broom“. V okrasném zahradnictví

daly čarověníky vzniknout mnoha zajímavým odrůdám, obvykle

kompaktního růstu.

HYDROPONIE

Základy hydroponického pěstování rostlin jako první pro mo­

derní civilizaci objevil a popsal německý botanik Julius von

Sachs při svém dlouhodobém pracovním pobytu v Praze

začátkem druhé poloviny 19. století. Hydroponie je způsob

pěstování rostlin v tzv. živnémroztoku bez existencepůdy. Tato

metoda pěstování má několik nesporných výhod. Umožňuje

zejména optimalizovat přísun živin do rostlinného organismu

a pěstovat rostliny bez nároků na speciální substráty či půdu.

S hydroponickýmpěstováním také ale souvisí i určité problémy.

Jedním z nich je například otázka, jak ukotvit rostliny, aby se nad­

zemní část nedostávala do živného roztoku. Pro hydroponické

pěstování rostlin v domácích podmínkách se pro tento účel

používají různé neutrální materiály jako například cihlová drť,

kamínky, keramzit apod. Při produkčnímpěstování rostlin se po­

užívá například minerální vata nebo speciální plastové nosiče.

Hydroponicky se dají pěstovat jak rostliny okrasné, tak užitkové.

KOŘENOVÝ KRČEK

Podnázvemkořenový krček se rozumí místo, kdenadzemní část

rostliny přechází do kořenové soustavy. Je to tedy část rostliny,

která se nachází těsně nadpovrchempůdy. Tétočásti rostliny je

třeba si pečlivěvšímat zejména v situacích, kdy rostlinupřesazu­

jeme nebo vysazujeme na trvalé stanoviště. V absolutní většině

případů je důležité rostlinu i na novémstanovišti vysadit tak, aby

kořenový krček zůstal těsně nad povrchem půdy. Když se koře­

nový krček zapustí příliš hluboko, obvykle dochází k poškození

kořenů a úhynu rostliny. Jsou ale situace, kdy je mírné zapuštění

kořenového krčku do půdy přímo žádoucí. Tímto způsobem se

vysazují třeba růže, plaménky nebo rajčata. Občas se na téma

hloubky výsadby vedou diskuze v případě sázení ovocných

stromků. V případě, že jsou kulturní odrůdy roubované nebo

očkované těsně nad zemí, zapuštěním kořenového krčku do

půdy by mohlo dojít k tomu, že do půdy zakoření i samotná

odrůda. Tím dochází k potlačení vlastností podnože a ovocná

rostlina získá zcela jiný charakter růstu. Ve většině případů se to

považuje za negativní jev.